Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Definities:

 • Aannemer: de onderneming of het bedrijf Kleijn Bouw & Verbouw, gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) aan de Laan der Verenigde Naties 24 (2694 KC) aldaar;
 • Algemene Voorwaarden:deze Algemene Voorwaarden van Kleijn Bouw & Verbouw;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op eigen naam of in uitoefening van een bedrijf schriftelijk opdracht geeft tot het uitvoeren van een werk aan Aannemer;
 • Derden: partijen, waaronder leveranciers, ingehuurd door de Opdrachtgever;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst als bedoeld in artikel art:7:425 van het Burgerlijk Wetboek tussen Aannemer en Opdrachtgever;
 • Oplevering: de formele overdracht van het afronden van het werk inclusief de bijbehorende aansprakelijkheid van Aannemer aan Opdrachtgever;
 • Onderaanneming: personeel die handelen namens een bedrijf (rechtspersoon) welke door Aannemer ingehuurd worden voor het volbrengen van het werk;
 • Werk: de schriftelijk overeengekomen werkzaamheden welke Opdrachtgever en Aannemer overeenkomen.

 

Artikel 1. Inleiding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door Kleijn Bouw & Verbouw gevestigd en kantoorhoudende op Laan der Verenigde Naties 24, (2694 KC) te ’s-Gravenzande (gemeente Westland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27368442.
 2. Aannemer behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder een opgave van reden aan wie dan ook.
 3. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Aannemer stemmen Opdrachtgever en Onderaanneming in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.
 4. Opdrachtgever en Onderaanneming hebben kennis genomen van deze Algemene Voorwaarden en verklaren de inhoud daarvan te begrijpen.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het Werk die Aannemer aanbiedt via haar website, offertes, facturen en andere schriftelijke verbintenissen waaronder de Overeenkomst dan wel het inhuren van Onderaanneming wie ingehuurd wordt en handelt in naam van Aannemer.
 2. De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden, waaronder die van Derden en Onderaanneming, onder welke naam en in welke hoedanigheid dan ook wijst Aannemer nadrukkelijk van de hand.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

 1. Aannemer levert bouwkundige, elektrotechnische, werktuigbouwkundige of civiele werken afhankelijk van de Overeenkomst waar het Werk in is beschreven.
 2. De Overeenkomst komt tot stand nadat Aannemer en Opdrachtgever schriftelijk de Overeenkomst is ondertekend.
 3. Aannemer verbindt zich tot een Overeenkomst nadat schriftelijk een Werk is overeengekomen. Optionele ofwel vrijblijvende reserveringen vallen hier dus niet onder. 

Artikel 4:  Aanbod, offertes, prijzen en tarieven

 1. Ieder aanbod en elke offerte van de Aannemer is geldig gedurende de daarin genoemde termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de Aannemer het recht dit aanbod of deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De in een aanbod, offerte, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW en voor zakelijke klanten exclusief BTW en eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten voor het doen van een graafmelding (KLIC-melding) bij het kadaster.
 3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de Aannemer niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie tegen een Overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
 4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de Aannemer het recht de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aan te passen.
 5. Het aanbod, de offerte, de prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, nieuwe of vervolgopdrachten.
 6. De Aannemer heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding of offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits Aannemer de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 7. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de Overeenkomst en de uitvoering hiervan voor de Aannemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, heeft de Aannemer het recht de overeengekomen prijzen en tarieven volgens de Overeenkomstig te verhogen en aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 

Artikel 5: Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de Aannemer tijdig kan beschikken over de gedeelten van de woning waaraan het werk zal worden uitgevoerd. Als de Aannemer voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Opdrachtgever heeft medegedeeld dat het voor de uitvoering van het Werk noodzakelijk is dat de woning geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd, zorgt de Opdrachtgever tijdig voor die ontruiming. Voor of uiterlijk bij het sluiten van de Overeenkomst stellen Opdrachtgever en Aannemer vast welke mogelijkheden er zijn om de voor de uitvoering van het werk benodigde bouwmaterialen op te slaan.
 2. De Opdrachtgever zorgt er voor dat de Aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.
 3. De kosten van elektriciteit, gas en water ten behoeve van de uitvoering van het Werk zijn voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever verplicht zich tot het doen van een aanbetaling zodat Aannemer het werk op kan starten en materialen kan inkopen.
 5. De Opdrachtgever kan tijdens de uitvoering van het Werk, door Derden, werkzaamheden of leveringen laten plaatsvinden. Zodra de Opdrachtgever van die bevoegdheid gebruik wil maken, informeert hij de Aannemer. De Opdrachtgever zorgt ervoor, dat de door Derden uit te voeren werkzaamheden en leveringen zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het Werk daardoor niet wordt belemmerd of vertraagd.
 6. De Opdrachtgever staat in voor de bouwmaterialen die hij met het oog op de uitvoering van het Werk aan de Aannemer ter beschikking stelt.
 7. Als het Werk wordt uitgevoerd naar een door of namens de Opdrachtgever vervaardigd ontwerp, staat de Opdrachtgever in voor de deugdelijkheid van dat ontwerp, tenzij de Aannemer die verantwoordelijkheid uitdrukkelijk van de Opdrachtgever heeft overgenomen.
 8. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, draagt de Opdrachtgever het risico van het door de Aannemer aantreffen van een zaak die een wezenlijke belemmering of bemoeilijking van de uitvoering betekent, behoudens voor zover de Aannemer redelijkerwijs van de aanwezigheid van die zaak op de hoogte was of op de hoogte behoorde te zijn. Doet zich een dergelijke belemmering of bemoeilijking voor, dan treden Aannemer en Opdrachtgever met elkaar in overleg over de gevolgen daarvan.

Artikel 6: Verplichtingen van de Aannemer

 1. De Aannemer is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de Overeenkomst uit te voeren. De Aannemer staat in voor de goede hoedanigheid van de bouwstoffen, voor de geschiktheid voor hun bestemming en voor hun tijdige levering.
 2. De Aannemer staat in voor de deugdelijkheid van het door of namens hem vervaardigde ontwerp. De omstandigheid dat het ontwerp door of namens de Aannemer is vervaardigd op basis van een van de Opdrachtgever afkomstig schetsontwerp, of daaraan gelijk te stellen ontwerpvoorstel, leidt niet tot een vermindering van deze verantwoordelijkheid.
 3. De uitvoering van het Werk moet zodanig zijn, dat de totstandkoming van het Werk binnen de overeengekomen termijn gewaarborgd is.
 4. De voor de totstandkoming van het Werk benodigde bouwvergunning wordt door de Aannemer aangevraagd. Mede voor rekening van de Opdrachtgever komen de kosten die in samenhang met de aanvraag van de bouwvergunning aan de overheid en aan andere instanties verschuldigd zijn.
 5. Als de aard van het Werk hiertoe aanleiding geeft, stelt de Aannemer zich vóór aanvang van het Werk op de hoogte van de ligging van ondergrondse kabels en leidingen.
 6. Het Werk en de uitvoering daarvan zijn voor risico van de Aannemer met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het Werk is opgeleverd of geacht kan worden te zijn opgeleverd.
 7. De Aannemer kan onderdelen van het Werk in Onderaanneming laten uitvoeren, maar blijft voor die onderdelen volledig verantwoordelijk.
 8. De Aannemer is aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van de Opdrachtgever, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze door de uitvoering van het Werk is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de Aannemer is toe te rekenen. De Aannemer vrijwaart de Opdrachtgever tegen aanspraken van Onderaanneming tot vergoeding van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze schade door de uitvoering van het Werk is toegebracht, tenzij die schade het gevolg is van een omstandigheid die niet aan de Aannemer is toe te rekenen.
 9. De Aannemer is verplicht de Opdrachtgever te wijzen op onvolkomenheden in het door of namens de Opdrachtgever vervaardigde ontwerp en in de door hem ter beschikking gestelde bouwmaterialen, een en ander voor zover de Aannemer deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen. Als de Aannemer de in dit lid omschreven verplichting niet nakomt, is hij voor de schadelijke gevolgen van zijn verzuim aansprakelijk.
 10. Als de Opdrachtgever de Aannemer verzoekt om de toepassing van bepaalde werkwijzen of bouwmaterialen, anders dan de in lid 9 bedoelde bouwmaterialen, dan wel aan de Aannemer verzoekt bouwmaterialen bij een bepaalde leverancier te betrekken, blijft de verantwoordelijkheid voor de betreffende werkwijzen, bouwmaterialen en leveranciers bij de Aannemer berusten, tenzij de Opdrachtgever ondanks een door de Aannemer gegeven waarschuwing, heeft volhard in zijn verzoek.

Artikel 7: Oplevering

 1. De Aannemer deelt tijdig voor voltooiing van het Werk aan de Opdrachtgever mee op welke datum het werk gereed is voor Oplevering.
 2. Onder Oplevering wordt verstaan de datum waarop het Werk aan de Opdrachtgever wordt opgeleverd, nadat een rapport van eventuele tekortkomingen is opgemaakt en door partijen is ondertekend.
 3. Een tekortkoming die door de Aannemer niet wordt erkend wordt in het Opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 4. De bij Oplevering geconstateerde en erkende tekortkomingen worden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 werkbare werkdagen, door Aannemer hersteld. Deze termijn geldt ook als de Aannemer besluit om een door hem aanvankelijk niet erkende tekortkoming alsnog te herstellen. Indien dit laatste geval kan Aannemer een vergoeding rekenen aan Opdrachtgever om de tekortkoming te (laten) verhelpen.
 5. Als gelet op de aard of omvang van de tekortkomingen in redelijkheid niet van Oplevering kan worden gesproken, zal de Aannemer na overleg met de Opdrachtgever een nieuwe datum noemen waarop het werk gereed zal zijn voor Oplevering.
 6. Indien de termijn, waarbinnen het Werk zal worden opgeleverd, is uitgedrukt in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven rust-of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije dag. Werkdagen respectievelijk halve werkdagen, worden als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door niet voor rekening van de Aannemer komende omstandigheden gedurende tenminste 5 uren, respectievelijk tenminste 2 uren, door het grootste deel van het personeel of machines niet kan worden gewerkt.

Artikel 8: Serviceperiode

 1. Na de Oplevering geldt een serviceperiode van 3 maanden. De Aannemer zal tekortkomingen die in de serviceperiode worden ontdekt herstellen, met uitzondering van die tekortkomingen waarvan hij aannemelijk maakt dat de oorzaak daarvan is toe te rekenen aan de Opdrachtgever.
 2. Indien tekortkomingen toe te reken zijn aan Opdrachtgever kan Aannemer tegen een vergoeding de tekortkoming (laten) verhelpen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid na afloop van de serviceperiode

 1. Na de serviceperiode is de Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij:
  1. het Werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de Opdrachtgever redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden;
  2. het Werk of enig onderdeel een ernstige tekortkoming heeft. Een tekortkoming is slechts als ernstig aan te merken als die de hechtheid van de constructie of een wezenlijk onderdeel daarvan aantast of in gevaar brengt, hetzij het werk ongeschikt maakt voor zijn bestemming.
 2. De Opdrachtgever zal van een tekortkoming binnen 1 werkdag na de ontdekking mededeling aan de Aannemer doen.
 3. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid onder a, is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na 6 maanden na afloop van de serviceperiode.
 4. De rechtsvordering uit hoofde van een tekortkoming als bedoeld in het eerste lid onder b, is niet ontvankelijk als zij wordt ingesteld na 1 jaar na afloop van de serviceperiode.

Artikel 10: Stillegging van het Werk

 1. De Opdrachtgever is bevoegd de uitvoering van het Werk geheel of gedeeltelijk stil te leggen.
 2. Op initiatief van de Opdrachtgever regelen Aannemer en Opdrachtgever de gevolgen van de stillegging.
 3. Als niet anders wordt afgesproken, geldt het volgende:
  1. de kosten van voorzieningen die de Aannemer ten gevolge van de stillegging moet treffen worden aan hem door Opdrachtgever vergoed;
  2. schade die de Aannemer ten gevolge van de stillegging lijdt wordt aan hem door Opdrachtgever vergoed;
  3. duurt de stillegging langer dan 14 dagen, dan heeft de Aannemer recht op betaling van het uitgevoerde Werk;
  4. duurt de stillegging van het Werk langer dan 1 maand, dan is de Aannemer bevoegd het werk in onvoltooide staat te beëindigen. In dat geval wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde Werk vastgelegd en wordt afgerekend Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.
 4. De in het tweede en derde lid van dit artikel omschreven gevolgen treden niet in als de stillegging het gevolg is van een tekortkoming in de nakoming door de Aannemer.

Artikel 11: Opzegging

 1. De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. Tenzij het bepaalde in artikel 10 lid 4 of artikel 17 van toepassing is, heeft de Aannemer recht op vergoeding zoals overeengekomen in de Overeenkomst, vermeerderd met de kosten tot behoud van het Werk en verminderd met de hem door de beëindiging bespaarde kosten. Ingeval van een dergelijke opzegging zendt de Aannemer de Opdrachtgever een gespecificeerde eindafrekening. Met het oog op die eindafrekening wordt door partijen door middel van een gezamenlijke opneming de omvang en de toestand van het uitgevoerde Werk vastgelegd.

Artikel 12: Meer-en minderwerk

 1. De Opdrachtgever kan de Aannemer verzoeken wijzigingen in het werk aan te brengen. De Aannemer verstrekt zo spoedig mogelijk na het verzoek schriftelijke opgave van de prijs van de wijziging en de gevolgen voor de datum waarop, of de termijn waarbinnen, het Werk moet worden opgeleverd. Bij gebreke van een schriftelijke opdracht rust het bewijs van de wijziging op degene die de aanspraak op verrekening maakt.
 2. Als bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft de Aannemer recht op een bedrag gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.
 3. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen die naast de aanneemsom zijn opgenomen en die bestemd zijn voor hetzij-
  1. het aanschaffen van bouwstoffen, hetzij
  2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken daarvan, hetzij
  3. het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig bepaald kunnen zijn en die door de Aannemer nader moet worden ingevuld.
 4. Bij de ten laste van stelposten te brengen uitgaven wordt gerekend met de aan de Aannemer berekende prijzen. Tenzij anders overeengekomen is de Opdrachtgever hierover een Aannemersvergoeding van 10% verschuldigd. Deze vergoeding wordt eveneens ten laste van de stelpost gebracht.

Artikel 13: Betaling; betaling in termijnen; eindafrekening

 1. Bij het verschuldigd worden van een termijn stuurt de Aannemer een rekening aan de Opdrachtgever. Deze rekening moet binnen 10 dagen na factuurdatum worden betaald.
 2. Binnen een redelijke termijn na de Oplevering stuurt de Aannemer een gespecificeerde eindafrekening aan de Opdrachtgever. Het saldo daarvan moet binnen 10 dagen na factuurdatum worden betaald door Opdrachtgever.

Artikel 14: Garanties

 1. De Aannemer zorgt ervoor dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd, maar geeft ten aanzien van deze leveringen en werkzaamheden nooit een verdergaande garantie dan de fabrieksgarantie of tussen Aannemer en Opdrachtgever overeengekomen garantie.
 2. De Aannemer staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken en de verrichte werkzaamheden.
 3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bouwmaterialen baseert de Aannemer zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze bouwmaterialen verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde bouwmaterialen door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen Aannemer en Opdrachtgever De Aannemer zal de Opdrachtgever hierover informeren.
 4. Indien het doel/de bestemming waarvoor de Opdrachtgever de zaken wenst te bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel/de gebruikelijke bestemming van deze zaken, garandeert de Aannemer slechts dat de zaken geschikt zijn voor dit doel/deze bestemming indien Aannemer dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de Opdrachtgever de voor de zaken overeengekomen prijs en/of de voor de werkzaamheden overeengekomen vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Bij een terecht beroep op de garantie zal de Aannemer – naar zijn keuze – kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen welke opgenomen zijn in deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 15: Opschorting van de betaling

 1. Als het uitgevoerde Werk niet voldoet aan de Overeenkomst, dan wel in het geval van niet nakoming, heeft de Opdrachtgever het recht de betaling geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag moet in redelijke verhouding staan tot de tekortkoming dan wel niet nakoming.

Artikel 16: In gebreke blijven van de Opdrachtgever

 1. Als de Opdrachtgever een rekening niet tijdig betaalt, is hij met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de rekening.
 2. Als de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan de Aannemer tot incasso van de vordering overgaan, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.
 3. Als de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, kan de Aannemer het werk stilleggen tot het moment waarop betaling alsnog plaatsvindt, mits hij de Opdrachtgever schriftelijk heeft aangemaand om alsnog binnen 7 dagen te betalen en die betaling is uitgebleven. Deze stillegging staat er niet aan in de weg dat de Aannemer vergoeding vordert van de schade en kosten die voortvloeien uit het in gebreke blijven van de Opdrachtgever. De Aannemer zorgt er voor dat de schade en kosten binnen redelijke grenzen blijven, verklaarbaar en realistisch zijn.
 4. Als tijdens het op grond van het vorige lid stilliggen van het Werk schade aan het Werk ontstaat, komt deze niet voor rekening van de Aannemer, tenzij hij de Opdrachtgever van tevoren schriftelijk heeft gewezen op dit aan het stilleggen verbonden gevolg.

Artikel 17: In gebreke blijven van de Aannemer

 1. Als de Aannemer zijn verplichtingen terzake van de aanvang of de voortzetting van het Werk niet nakomt, kan de Opdrachtgever hem aanmanen om zo spoedig mogelijk de uitvoering van het Werk aan te vangen of voort te zetten. De aanmaning dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren.
 2. De Opdrachtgever is bevoegd het werk door Derden te doen uitvoeren of voortzetten, als de Aannemer na verloop van 15 werkdagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde aanmaning in gebreke blijft.
 3. In het in het vorige lid bedoelde geval heeft de Opdrachtgever recht op vergoeding van de uit het in gebreke blijven van de Aannemer voortvloeiende schade en kosten.
 4. De Opdrachtgever zorgt ervoor dat de kosten die voor de Aannemer voortvloeien uit de toepassing van de vorige leden binnen redelijke grenzen blijven.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

 1. Aannemer aanvaart aansprakelijkheid voor door de Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van in het kader van de Overeenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door Aannemer zijn verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat zal de aansprakelijkheid het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.
 3. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Aannemer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij Opdrachtgever als bij Derden.
 4. Aannemer is niet aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt is door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft aangeschaft.
 5. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen door of namens de Opdrachtgever is Aannemer gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de Opdrachtgever en/of van Derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van samenstellings- en/of fabricagefouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 6. Aannemer is niet aansprakelijk voor eventuele bodemverontreiniging, van welke aard of door welke oorzaak ook, waarvan bij de uitvoering van het werk blijkt. Kosten van afgraving, vernietiging of anderszins, worden dan ook niet door Aannemer vergoed.
 7. Na oplevering van het Werk is Aannemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het Werk behalve indien het een verborgen gebrek bevat, het de serviceperiode betreft of garantie betreft. Opdrachtgever stelt Aannemer binnen 15 werkbare werkdagen schriftelijk in kennis.

Artikel 19. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Aannemer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
 2. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Aannemer in geval van overmacht het recht om de uitvoering van het Werk, de Overeenkomst op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Opdrachtgever en Onderaanneming mee te delen en zulks zonder dat Aannemer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 20. Vrijwaring

 1. Opdrachtgever vrijwaart Aannemer voor vorderingen van Derden wegens schade die veroorzaakt is door haar handelen of nalaten.
 2. Aannemer is gerechtigd alle in- en buiten rechte door haar gemaakte kosten in verband met juridische en/of financiële geschillen met Opdrachtgever of Onderaanneming, te verhalen op de Opdrachtgever of Onderaanneming. 

Artikel 21. Privacy Policy

 1. Aannemer is verplicht om de geregistreerde gegevens van Opdrachtgever te beschermen met in achtneming van de voor haar geldende privacy wet- en regelgeving. Aannemer heeft deze gegevens nodig voor de registratie van het Werk en de Overeenkomst, communicatie, toezending van informatie en de financiële verwerking. 

Artikel 23: Klachtenbehandeling

 1. Als de Opdrachtgever de Aannemer van een tekortkoming aan het werk op de hoogte stelt, is de Aannemer verplicht om zo spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever mede te delen of hij bereid is de tekortkoming te verhelpen. Als hij daartoe niet bereid is, vermeldt hij de redenen daarvan.

Artikel 24. Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

U kunt bij ons terecht voor o.a. uw:

Aanbouw • Dakkapel • Kozijnen • Schilder- en timmerwerk
Meubels • Badkamer